Jako zbiór zasad Agile jest wielkim ojcem metod zwinnych. Jest to termin ogólny stosowany do oznaczeń innych metod implementacji Agile, w tym Scrum, Kanban, Scrumban, Lean, eXtreme Programming (XP). To tylko najczęstsze metodologie w świecie agencji PM. Jedne koncentrują się na szybkości i wydajności, drugie na poprawie komunikacji i pracy zespołowej, niektóre na regułach i procesach, jeszcze inne zaś mieszają te elementy. Najlepsza metodologia to taka, która jest najbardziej odpowiednia dla projektu, zespołu i klienta.

SCRUM 

AGILE a inne metody zwinnego zarządzania projektami – SCRUM

Scrum wydaje się najbardziej metodycznym sposobem zarządzania zwinnego. Praca nad projektami polega na:

 • niewielkim, wielofunkcyjnym zespole (do 9 osób), któremu określa się stałe role i obowiązki; szeregu spotkań zespołu zarządzającego mających na celu szybki postęp w rozwoju wdrażania produktu zgodnie z życzeniem klienta; 
 • pracy podzielonej na tzw. sprinty – cykle rozwojowe trwające 1–4 tygodni (zwykle 2); 
 • odbywaniu codziennych „scrumów” między sprintami, podczas których zespół informuje o postępach i przeszkodach; 
 • weryfikowanie pracy na spotkaniu przeglądu danego sprintu, pod koniec każdego cyklu, by wspólnie z klientem ustalić, czy spełnia ona definicję ukończenia (DoD). 

Taka organizacja umożliwia zespołowi iteracyjne, przyrostowe i regularne dostarczanie oprogramowania.

Scrum został sformalizowany już w 1995 roku przez Kena Schwabera, który zainspirował się artykułem The new product development game opublikowanym dziewięć lat wcześniej w „Harvard Business Review”. Pierwotnie zaprojektowano go do tworzenia oprogramowania.

Scrum wydaje się najbardziej metodycznym sposobem zarządzania zwinnego

Wydaje się, że najważniejszym elementem pracy w oparciu o metodologię Scruma jest proces wdrażania. Dla agencji – wykonawcy projektu oznacza to, że wizję klienta musi dogłębnie poznać cały zespół projektowy; i od poziomu pracy indywidualnej całość musi wrócić do wizji. Jest to trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Dzielenie się wizją staje się w rzeczywistości ćwiczeniem jej formowania. Ustawienie pracy w sprintach, zgodnie z zasadami Scruma, mocno ograniczają ją czasowo. Większość projektów napotyka trudności, ale budowanie hipotez i powtarzanie eksperymentów jest integralną częścią Scruma. Aby osiągnąć cel, wizję należy wdrażać krótkimi krokami i szybko powtarzać, z silnym naciskiem na przegląd pracy.

KANBAN

AGILE a inne metody zwinnego zarządzania projektami – KANBAN

Pod wieloma względami przypomina Scruma, ale jest procesem lżejszym i bardziej ewolucyjnym, ponieważ jest mniej nakazowy. Kieruje się jednak metodologią zarządzania projektami skoncentrowaną na zasadach Lean.

Nazwę tego modelu zarządzania zaczerpnięto z języka japońskiego. Kanban znaczy dosłownie: szyld, tablica informacyjna, w przenośni zaś: być twarzą czegoś, czymś, co przyciąga uwagę.

Kanban zakłada: 

 • poprawę szybkości w toku prac poprzez systematyczne zmiany usprawniające przepustowość i ciągłe jego doskonalenie;
 • zwiększanie widoczności poprzez wizualizację przepływu pracy – wizualny obraz tego, co nastąpi, ułatwia zmianę priorytetów, odkrywanie problemów z procesem, zapobiega blokowaniu zadań;
 • ograniczanie złej wielozadaniowości, ale bez przypisanych ról; 
 • zwiększenie koncentracji zespołu na rzeczach, które naprawdę mają znaczenie;
 • ciągłą ocenę możliwości ulepszeń;
 • pomiar czasu realizacji – ile zajmuje otrzymanie informacji, optymalizuje średni czas do ukończenia zadań.

Kanban może się sprawdzić w środowiskach operacyjnych lub serwisowych, w których priorytety mogą się często zmieniać, ponieważ lepiej dostosowuje się do zmian niż inne metody. 

LEAN

AGILE a inne metody zwinnego zarządzania projektami – LEAN

W dynamicznie zmieniającym się świecie, zarówno społecznym, jak i cyfrowym, wszyscy nieustannie dążą do dopasowania rynku produktowego (dostarczania klientom prawdziwej wartości). Jak już ustalono, nie ma jednej sztywnej metodologii, która rozwiązałaby każdy problem wobec wszystkich niepewności. Lean mówi: buduj, mierz i ucz się akceptować niepewność. Skoro nie można wszystkiego przewidzieć, należy przestrzegać pewnych wspólnych zasad zwinnych, co można streścić jako ducha Lean&Agile.

Realizacja każdego projektu w tym duchu odbywa się w następujących krokach:

 • identyfikacja wartości (hipotez);
 • ciągłe ich optymalizowanie; 
 • testowanie, czy projekt zbliża się do tego, czego chce klient.

Warto dodać, że zrozumienie klienta nie jest w Lean zadaniem jedynie dla marketingu, sprzedaży czy kierownictwa, ale całego zespołu projektowego. Każdy indywidualnie eksperymentuje i uczy się na równi z klientem (nawet jeśli nie ma z nim bezpośredniego kontaktu). Eksperyment zakłada błędy, dlatego w Lean nikt nie ponosi winy. Jeśli wystąpi awaria, raczej bada się system, który spowodował awarię i naprawia się ją.

Lean to metoda skoncentrowana na kwestii wydajności i eliminacji marnotrawstwa. Takie podejście sugeruje, że można zrobić więcej za mniej, zajmując się trzema dysfunkcjami, które powodują marnotrawstwo: Muda, Mura i Muri, znany również jako 3Ms. 

SCRUMBAN

AGILE a inne metody zwinnego zarządzania projektami – SCRUMBAN

Scrumban to stosunkowo nowa hybrydowa metoda zarządzania projektami, która łączy mieszane podejście Kanban i Scrum: elastyczność pierwszego i strukturę drugiego, zachowując element przeglądu i retrospektywy. Jednak zakłada, że zamiast pracować w potencjalnie restrykcyjnych i ograniczających sprintach (tylko potencjalnie oszczędzających czas), można planować na żądanie, jak w Kanbanie. Oznacza to, że zespół programistów koncentruje się na zadaniu według potrzeb, a nie martwi terminem przeglądu sprintu i tym, co zespół zobowiązał się zapewnić.

Reasumując, Scrumban:

 • bierze od Scruma nieco elastyczności, usuwając sprinty i umożliwiając adaptacyjne podejście do planowania; 
 • podpiera się bardzo potrzebną strukturą Kanbana, wraz ze spotkaniami, które pomagają we współpracy i optymalizacji procesu;
 • zakłada, że proces musi obejmować wsparcie i prace konserwacyjne w procesie;
 • sprawdza się tam, gdzie jest niejasna wizja czy ewoluują wymagania.

eXtreme Programming (XP)

AGILE a inne metody zwinnego zarządzania projektami – EXTREME PROGRAMMING XP

To metodologia zarządzania projektami (znana też po prostu jako XP), która uznaje zmianę jako rzecz nieuniknioną, wręcz naturalną w procesie tworzenia. Od Scruma różni je dokładne planowanie, definiowanie reguł i procesów nakazowych. Niektóre z nich są bardzo podobne, ale zasady dotyczące praktyk technicznych, kodowania i programowania opartego na testach (Test-Driven Development, TDD), czynią go specyficznym dla projektów programistycznych. Zasady te obejmują planowanie iteracyjno-przyrostowe, zbieranie wymagań, planowanie poszczególnych iteracji i integrację między nimi. W kwestii wartości stawia na przekazanie doskonałego produktu. Koncentruje się na: 

 • współpracy z klientem;
 • odwadze reagowania na zmieniające się wymagania;
 • natychmiastowej informacji zwrotnej; 
 • prostocie komunikacji;
 • otwartości na uwzględnianie zmian.

Metoda XP znalazła odzwierciedlenie w Strategic Knowledge Integration (sieci integracji wiedzy strategicznej o nazwie SKIWeb), w amerykańskim Strategic Command. Dzięki niemu można zrozumieć, jak programowania eXtreme przekłada się na rzeczywiste życie. 

Badanie wykazało, że większość zaangażowanych osób zajmowała się komunikacją. Wielu z nich podkreślało znaczenie częstego, kompletnego i dokładnego kontaktu w zespole programistów XP. Ze względu na szybko zmieniający się charakter projektu, ważne było, aby: udzielano szybkich odpowiedzi, wszyscy brali udział w spotkaniach, podejmowano decyzje i informowano wszystkich na bieżąco o projekcie.

Podsumowanie

Metodologie zarządzania projektami są tylko narzędziami, które pomagają realizować projekty. Nie ma jednej uniwersalnej metody, która działałaby we wszystkich branżach i typach działalności. Ostateczne nieważne są szczegóły, ale szerszy obraz. Ważne, by dobrze spełniała cele i wartości organizacyjne, ograniczenia, z którymi musi się zmierzyć zespół projektowy, potrzeby interesariuszy, związane z nimi ryzyko, a także wielkość projektu jego złożoność i koszt.

Metody opisane w tym artykule są przykładami ZWINNYCH metod zarządzania. Jednak w niektórych organizacjach lub projektach bardziej odpowiednie będą metody tradycyjne. Jeśli chcesz o nich przeczytać, zajrzyj do tego artykułu opisującego kaskadowe metody zarządzania projektami IT.